fbpx

Facebook Disclaimer

Acest site web nu face parte din site-ul Facebook sau Facebook Inc. În plus, acest site nu este aprobat de Facebook în niciun fel. Facebook este o marcă comercială a Facebook, Inc. Detalii complete pentru termenii legali ai Facebook sunt disponibile la: https://www.facebook.com/legal/terms

Toate politicile Facebook sunt disponibile la: https://www.facebook.com/policies/

Acest site nu face parte din site-ul Facebook sau Facebook Inc. În plus, acest site NU este aprobat de Facebook în niciun fel. Facebook este o marcă comercială a Facebook, Inc.

Publicitate

Facebook oferă o platformă de difuzare a publicității, dar opiniile sau opiniile exprimate de la UNITI Pentru Copii România nu sunt reprezentative pentru Facebook, Inc. UNITI Pentru Copii România asigură gestionarea de către terți a publicității Facebook în numele clienților UNITI Pentru Copii România. Opiniile și opiniile exprimate din astfel de campanii nu sunt reprezentative pentru Facebook, Inc.

Pagina Fani Facebook

Opiniile și opiniile exprimate pe platformele de socializare UNITI Pentru Copii România, inclusiv, dar fără a se limita la, blogurile și paginile noastre de Facebook, reprezintă gândurile bloggerilor individuali și ale comunităților online și nu în mod necesar ale celor ale UNITI Pentru Copii România sau ale oricăruia dintre partenerii săi corporativi, afiliați sau oricare dintre ofițerii, angajații, personalul sau membrii lor ai consiliului de administrație respectiv.

Opiniile și opiniile exprimate pe aceste pagini nu reflectă în niciun fel punctele de vedere ale site-ului pe care sunt postate, alte site-uri afiliate site-ului, personalul implicat în întreținerea site-ului sau orice membri ai site-ului. Opiniile sau opiniile exprimate pe platformele de socializare UNITI Pentru Copii România nu sunt reprezentative pentru Facebook, Inc. În timp ce UNITI Pentru Copii România depune eforturi rezonabile pentru a monitoriza și / sau modera conținutul postat pe platformele sale de socializare, nu moderăm toate comentariile și nu putem răspunde întotdeauna în timp util la solicitările de informații online. UNITI Pentru Copii România își rezervă singurul drept de a revizui, edita și / sau șterge orice comentarii pe care le consideră inadecvate.

Comentariile care includ, dar nu se limitează la următoarele, pot fi șterse sau editate de moderatori:

Comentarii abuzive sau dureroase despre un invitat, client, blogger sau alt participant; Comentarii off-topic și redundante (aceasta include promovarea sau solicitarea de evenimente, grupuri, pagini, site-uri web, organizații, produse și programe care nu sunt legate sau afiliate UNITI Pentru Copii România); Comentarii care utilizează un limbaj urât sau „discurs de ură” (de exemplu, incluzând, dar nelimitându-se la limbaj rasial, etnic sau de gen); Atacuri personale sau declarații sau comentarii defăimătoare (adică, făcând comentarii personale negative sau neadevărate despre un participant), în loc să critice doar postarea, opinia sau comentariile acestuia; și Comentarii care încalcă confidențialitatea oricărei persoane;

Informațiile postate pe oricare dintre site-urile web ale UNITI Pentru Copii România sau pe pagina sa de Facebook nu sunt menite să fie sfaturi medicale și nu trebuie considerate sfaturi medicale și nici nu sunt destinate să înlocuiască consultarea cu un medic calificat sau alt furnizor de servicii medicale. Toate linkurile către alte site-uri web găsite conectate de pe site-urile de socializare ale UNITI Pentru Copii România sunt furnizate ca un serviciu pentru cititori, dar o astfel de legătură nu constituie aprobarea acestor site-uri de către UNITI Pentru Copii România și, ca atare, nu suntem responsabili pentru conținutul site-urilor web externe.

Prin trimiterea de conținut pe oricare dintre site-urile de socializare UNITI Pentru Copii România, înțelegeți și recunoașteți că aceste informații sunt disponibile publicului și că UNITI Pentru Copii România poate utiliza aceste informații în scopuri promoționale interne și externe și în scopuri de strângere de fonduri.

Vă rugăm să rețineți că alți participanți pot folosi informațiile dvs. postate dincolo de controlul UNITI Pentru Copii România. Dacă nu doriți ca informațiile pe care le-ați pus la dispoziție prin intermediul acestui site să fie utilizate, publicate, copiate și / sau retipărite, vă rugăm să nu postați pe această pagină.

Acest site web nu face parte din site-ul Facebook sau Facebook Inc. În plus, acest site nu este aprobat de Facebook în niciun fel. Facebook este o marcă comercială a Facebook, Inc.

Detalii complete pentru termenii legali ai Facebook sunt disponibile la: https://www.facebook.com/legal/terms Toate politicile Facebook sunt disponibile la: https://www.facebook.com/policies/ Acest site nu face parte din site-ul Facebook sau Facebook Inc. În plus, acest site NU este aprobat de Facebook în niciun fel. Facebook este o marcă comercială a Facebook, Inc.

FACEBOOK DISCLAIMER (English)

This website is not part of the Facebook or Facebook Inc. website. In addition, this site is not endorsed by Facebook in any way. Facebook is a trademark of Facebook, Inc. Full details for Facebook’s legal terms are available at: https://www.facebook.com/legal/terms

All Facebook policies are available at: https://www.facebook.com/policies/

This site is not part of the Facebook or Facebook Inc. site. In addition, this site is NOT endorsed by Facebook in any way. Facebook is a trademark of Facebook, Inc.

Advertisement

Facebook provides an advertising platform, but the views or opinions expressed by UNITI For Children Romania are not representative of Facebook, Inc. UNITI For Children Romania ensures the management by third parties of Facebook advertising on behalf of UNITI For Children Romania customers. The views and opinions expressed in such campaigns are not representative of Facebook, Inc.

Facebook Fan Page
The opinions and opinions expressed on the social platforms UNITI For Children Romania, including, but not limited to, our blogs and Facebook pages, represent the thoughts of individual bloggers and online communities and not necessarily those of UNITI For Children Romania or of any of its corporate partners, affiliates or any of its officers, employees, staff or members of that board of directors.

The views and opinions expressed on these pages do not in any way reflect the views of the site on which they are posted, other sites affiliated with the site, the staff involved in the maintenance of the site or any members of the site. The opinions or opinions expressed on the social platforms UNITI For Children Romania are not representative of Facebook, Inc. While UNITI For Children Romania makes reasonable efforts to monitor and / or moderate the content posted on its social media platforms, we do not moderate all comments and cannot always respond in a timely manner to requests for information online. UNITI For Children Romania reserves the sole right to review, edit and / or delete any comments it deems inappropriate.

Comments that include, but are not limited to, may be deleted or edited by moderators:

Abusive or painful comments about a guest, client, blogger or other participant; Off-topic and redundant comments (this includes promoting or requesting events, groups, pages, websites, organizations, products and programs that are not linked to or affiliated with UNITI For Children Romania); Comments that use ugly language or „hate speech” (for example, including, but not limited to, racial, ethnic, or gender language); Personal attacks or defamatory statements or comments (i.e., making negative or untrue personal comments about a participant), rather than just criticizing his or her post, opinion, or comments; and Comments that violate the privacy of any person;

The information posted on any of the UNITI For Children Romania websites or on its Facebook page is not intended to be medical advice and should not be considered as medical advice and is not intended to replace consultation with a qualified physician or other service provider. medical. All links to other websites found connected from the social networking sites of UNITI For Children Romania are provided as a service to readers, but such a link does not constitute the approval of these sites by UNITI For Children Romania and, As such, we are not responsible for the content of external websites.

By submitting content to any of the UNITI For Children Romania social networking sites, you understand and acknowledge that this information is available to the public and that UNITI For Children Romania may use this information for internal and external promotional purposes and for fundraising purposes.

Please note that other participants may use your posted information beyond the control of UNITI For Children Romania. If you do not want the information you have provided through this site to be used, published, copied and / or reprinted, please do not post on this page.

This website is not part of the Facebook or Facebook Inc. website. In addition, this site is not endorsed by Facebook in any way. Facebook is a trademark of Facebook, Inc.

Full details for Facebook’s legal terms are available at: https://www.facebook.com/legal/terms All Facebook policies are available at: https://www.facebook.com/policies/ This site is not part of the site Facebook or Facebook Inc. In addition, this site is NOT endorsed by Facebook in any way. Facebook is a trademark of Facebook, Inc.

Contact

UNITI Pentru Copii România

Adresa: Bulevardul Lascăr Catargiu 7, București, 010462

[email protected]