fbpx

Programul Regional Sud-Vest Oltenia: 25.000 – 300.000 EURO

Rulează videoul

Beneficiarii eligibili ai Programul Regional Sud-Vest Oltenia sunt Microîntreprinderi din mediul urban. Acest apel vizează Regiunea Sud-Vest Oltenia (județele: Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea).

Suna un consultant

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Valoare Proiect:
25.000 - 300.000 EURO

Contributie proprie:
10%

Microintreprinderi din Regiunea Sud Vest Oltenia

Pentru: SRL

Depunere: 25 iunie 2024 - 25 iulie 2024

Mediul urban din Regiunea Sud Vest Oltenia

Obtine pana la 300.000 EURO pentru afacerea ta!

Conditii & categorii de cheltuieli eligibile

Solicitantul este societate sau societate cooperativă care se încadrează în categoria microîntreprinderilor din mediul urban. Solicitantul de finanțare nu se încadrează în categoria întreprinderilor în dificultate în anul fiscalanterior depunerii cererii de finanțare, respectiv anul 2022

Solicitantul de finanțare nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare – 2023 și în anul fiscal anterior, respectiv 2022. Solicitantul de finanțare a desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral anterior depunerii cererii de finanțare, respectiv a fost înființat cel târziu la data de 31 decembrie 2021;

Solicitantul de finanțare a înregistrat profit din exploatare în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare, respectiv anul 2022 (Profit exploatare>0). Are un număr mediu de locuri de muncă, în anul anterior depunerii proiectului, de minim 1 – Nu se vor lua în calcul locurile de muncă nou create în activități suport: administrativ, contabilitate, juridic etc.

La data depunerii cererii de finanțare, solicitantul trebuie sa aibă sediul social în Regiunea Sud-Vest Oltenia, cel puțin, începând cu data de 1 ianuarie 2022. Locul de implementare a proiectului este situat în Regiunea Sud-Vest Oltenia, in mediul urban. Nu are datorii la bugetul de stat/bugetul local.

Cheltuieli pentru amenajarea terenului

Amenajarea terenului – se includ cheltuielile efectuate la începutul lucrărilor pentru pregătirea amplasamentului și care constau în demolări, demontări, dezafectări, defrișări, evacuări materiale rezultate, devieri rețele de utilități din amplasament, sistematizări pe verticală, drenaje, epuismente – exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiția de bază, devieri de cursuri de apă.

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială – se includ cheltuielile efectuate pentru lucrări și acțiuni de protecția mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor, precum plantare de copaci, reamenajare spații verzi.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților

Cheltuieli necesare obiectivului de investiții (finanțabile prin ajutor de minimis).

Se includ cheltuielile aferente asigurării cu utilitățile necesare funcționării obiectivului de investiții, precum: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic,energie electrică, telecomunicații etc care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic, ca aparținând obiectivului de investiție, precum și cheltuielile aferente racordării la rețelele de utilități.

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Studii de teren – se cuprind cheltuielile pentru studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice și de stabilitate ale terenului pe care se amplasează obiectivul de investiție.

Obținere avize, acorduri, autorizații – se includ cheltuielile pentru:

 • obținerea/prelungirea valabilității certificatului de urbanism;
 • obținerea/prelungirea valabilității autorizației de construire / desființare;
 • obținerea avizelor și acordurilor pentru racorduri și branșamente la rețele publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie etc.;
 • obținerea certificatului de nomenclatură stradală și adresă;
 • întocmirea documentației, obținerea numărului cadastral provizoriu și înregistrarea terenului în cartea funciară;
 • obținerea acordului de mediu;
 • obținerea avizului P.S.I.;
 • alte avize, acorduri și autorizații;

Proiectare și inginerie – se includ cheltuielile pentru elaborarea documentațiilor necesare obținerii acordurilor, avizelor și autorizațiilor aferente obiectivului de investiție (documentații ce stau la baza emiterii avizelor și acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentații urbanistice, studii de impact, studii/expertize de amplasament, studii de trafic). Pentru lucrările de intervenţii la construcţii existente se includ cheltuielile efectuate pentru expertizarea tehnică.

Consultanță – se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru:

 • plata serviciilor de consultanță la elaborarea cererii de finanțare și/ a planului de afaceri;
 • plata serviciilor de consultanță în domeniul managementului de proiect;
 • plata serviciilor de consultanță la elaborarea, organizarea si derularea procedurilor de achiziții

Asistență tehnică – se include cheltuielile efectuate, după caz, pentru:

 • asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor (în cazul în care aceasta nu intră în tarifarea proiectului);
 • plata diriginților de șantier, desemnați de autoritatea contractantă, autorizați conform prevederilor legale pentru verificarea execuției lucrărilor de construcții și instalații.

Cheltuieli pentru investiția de bază

Construcții și instalații – se cuprind cheltuieli aferente activităților de construire/extindere/modernizare a spațiilor de producție/ prestare de servicii ale microîntreprinderii, respectiv cheltuielile aferente execuției tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de investiție: clădiri, construcții speciale, instalații aferente construcțiilor, precum instalații electrice, sanitare, instalații interioare de alimentare cu gaze naturale, instalații de încălzire, ventilare, climatizare, P.S.I., telecomunicații și alte tipuri de instalații impuse de destinația obiectivului.

Dotări (utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu și fără montaj, dotări) – se cuprind cheltuielile pentru achiziționarea utilajelor și echipamentelor tehnologice, precum și a celor incluse în instalațiile funcționale, inclusiv cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice și al utilajelor incluse în instalațiile funcționale, inclusiv rețelele aferente necesare funcționării acestora:

 • Cheltuieli cu achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regăsesc în Subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)”, Subgrupa 2.2. „Aparate și instalații de măsurare, control și reglare”, Clasa 2.3.6. ”Utilaje și instalații de transportat și ridicat” sau Grupa 3 „Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale” din Hotărârea Guvernului nr. 2139/ 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările și completările ulterioare și care se încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe, stabilită prin reglementările legale în vigoare la data depunerii cererii de finanțare.
 • Cheltuieli cu achiziționarea de instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare.
 • Cheltuieli cu achiziționarea de instalații/echipamente specifice pentru activități în domeniul economiei circulare (de ex: reciclarea materialelor deja disponibile în piață sub formă de deșeuri și extinderea activității de reciclare; investiții în eficientizarea eco-designului de produse, astfel încât durata de viață a acestora să fie extinsă, gradul de reparabilitate să crească, iar reciclarea materialelor componente să fie posibilă ușor și cu randamente sporite, etc)

Este obligatorie includerea în cadrul proiectului a unor măsuri de creștere a eficienței energetice/ energie verde, în cuantum de minimum 5% din valoarea eligibilă a proiectului, precum și opțional a unor măsuri privind economia circulară, cu condiția ca cele două categorii de măsuri cumulate să nu depășească 15% din valoarea eligibilă a proiectului.

Nu sunt eligibile cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intră în categoria obiectelor de inventar.

Active necorporale – se cuprind:

 • Cheltuieli cu achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similar;
 • Cheltuieli cu activități de realizare a instrumentelor de comercializare on-line a produselor/serviciilor proprii ale solicitantului

Activele necorporale trebuie să îndeplinească inclusiv următoarele condiții cumulative:

 • Trebuie să fie utilizate exclusiv în cadrul unității care primește ajutorul;
 • Trebuie să fie amortizabile;
 • Trebuie să fie achiziționate în condițiile pieței de la terți care nu au legături cu cumpărătorul (beneficiarul ajutorului)
 • Trebuie să fie incluse în activele întreprinderii care beneficiază de ajutor și trebuie să rămână asociate proiectului pentru care s-a acordat ajutorul pe o perioadă de minimum trei ani de la data efectuării plății finale în cadrul proiectului.

Valoarea eligibilă a activelor necorporale nu poate depăși 20% din valoarea eligibilă a activelor corporale ce fac obiectul proiectului.

 

Alte cheltuieli

Organizare de șantier (conform HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice):

 • Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier
 • Cheltuieli conexe organizării de șantier

Comisioane, cote si taxe – se cuprind: cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcții pentru controlul calității lucrărilor de construcții, cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții, cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor, taxe pentru acorduri, avize și autorizația de construire/desființare

Cheltuieli diverse și neprevăzute – se consideră eligibile dacă sunt detaliate corespunzător prin documente justificative și doar în limita a 10% din valoarea eligibilă a cheltuielilor cuprinse la Cap. 4. „Cheltuieli pentru investiția de bază” – punctul Construcții și instalații. Cheltuielile diverse și neprevăzute vor fi folosite în conformitate cu legislația în domeniul achizițiilor publice ce face referire la modificările contractuale apărute în timpul execuției.

 

Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate

Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului (finanțabile prin ajutor de minimis) – sunt eligibile în conformitate cu prevederile ghidului solicitantului (cap 3.21) și prevederile contractului de finanțare, cu încadrarea în limitele ratei forfetare privind costurile directe și indirecte.

Cheltuieli cu activități specifice priorității de investiție

Cheltuieli cu activități de certificare/recertificare a produselor, serviciilor, proceselor de către un organism de certificare acreditat;

Cheltuieli cu activități de certificare/recertificare a sistemelor de management al calității (ISO 9001), al mediului (ISO 14001), al siguranței alimentelor (ISO 22000), al sănătății și securității ocupaționale (ISO 45001), al securității informațiilor (ISO/IEC 27001), al energiei (ISO 50001), al calității pentru dispozitive medicale (ISO 13485), al serviciilor IT (ISO/IEC 20000), al responsabilității sociale (SA 8000), simple sau integrate;

Cheltuieli cu activități de internaționalizare – precum:

 • Participarea, la nivel internațional, în afara României, la târguri, misiuni comerciale, expoziții, în calitate de expozant. Sunt eligibile : taxa de participare, închirierea stand-ului, transportul și cazarea pe perioada evenimentului pentru maximum 2 delegați, transportul și depozitarea mostrelor și materialelor promoționale;
 • Cheltuieli legate de modelarea afacerii, precum cunoașterea unor terțe tări sau adaptarea proceselor tehnologice de producție la sistemele de certificare și standardizare specifice piețelor de export;
 • Cheltuieli privind crearea de parteneriate și activități de cooperare la nivel interregional

Cheltuieli cu activități de dezvoltare a competențelor personalului în ceea ce privește adoptarea tehnologiilor avansate în domeniile de specializare inteligentă regională și utilizarea echipamentelor achiziționate. Aceste cheltuieli sunt eligibile în limita a 500 euro/ angajat.

 

Cheltuieli neeligibile:

Cheltuielile prevăzute la art. 10 din HG. nr. 873/2022 pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiar în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de programare 2021-2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune și Fondul pentru o tranziție justă, respectiv:

 • Cheltuielile prevăzute la art. 64 din Regulamentul (UE) 2021/1060;
 • Cheltuielile efectuate în sprijinul relocării potrivit art. 66 din Regulamentul (UE) 2021/1.060;
 • Cheltuielile excluse de la finanțare potrivit art. 9 din Regulamentul (UE) 2021/1.058;
 • Amenzi, penalităţi, cheltuieli de judecată şi cheltuieli de arbitraj;

 • Costuri administrative: costuri de management care nu pot fi asociate producţiei ori vânzării (salariile personalului general de administraţie); chiriile şi reparaţii ale imobilizărilor de interes general în administraţie; energie, combustibil şi alte consumuri similare; cheltuieli administrativ - gospodăreşti; alte cheltuieli generale de administraţie;

 • Achiziţionarea de terenuri şi/sau construcţii;
 • Costurile operaţionale, de funcţionare, de testare şi întreţinere;
 • Costuri de personal;
 • Cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rate şi dobânzi aferente creditelor;

 • Cheltuielile cu achiziţionarea autovehiculelor şi a mijloacelor de transport, aşa cum sunt ele clasificate în subgrupa 2.3 "Mijloace de transport" prevăzută în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare, indiferent de domeniul de activitate al solicitantului ori de domeniul de activitate în care se doreşte realizarea investiţiei propuse prin proiect, cu excepţia clasei 2.3.6 "Utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat";

 • Contribuţia în natură;
 • Amortizarea;
 • Penalități;
 • Cheltuielile cu leasingul;

 • Cheltuieli cu elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate şi a documentaţiilor de avizare a lucrărilor de intervenţii, elaborarea proiectului tehnic, verificarea tehnica de calitate a PT si DTE;

 • Cheltuieli cu auditul financiar extern;
 • Cheltuielile efectuate înainte de semnarea contractului de finanţare, cu excepţia celor categoriei ”Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică”(pct 3.1, 3.2, 3.3 3.4 ( doar punctul a));
 • Alte cheltuieli care nu se regăsesc in categoria celor eligibile așa cum au fost definite in cadrul acestui document;
 • Cheltuielile în numerar, (cu excepția costurilor de personal și cheltuielilor de deplasare cand acestea fac parte din categoria costurilor eligibile in apel).

 • Obtine pana la 300.000 EURO pentru afacerea ta!

  Ce facem pentru tine:

  Niciodata nu va conta varsta, atunci cand vrei sa iti indeplinesti visurile. UNITI Consulting este un partener de nadejde pentru tinerii cu viziune si perseverenta. Te ajutam sa iti pui la punct toate documentele si te vom indruma cu fiecare pas care trebuie realizat pentru obtinerea fondurilor.

  Evaluare Eligibilitate Aplicant

  Analizam eligibilitatea si conformitatea proiectului propus si cautam solutii pentru a avea sanse cât mai mari de reusita.

  Stabilirea Nevoilor Aplicantului

  Stabilim împreuna bugetul proiectului în functie de nevoile tale tinând cont de categoriile eligibile ale programului.

  Intocmire Plan De Afaceri

  Elaborare Cerere de finantare. Intocmirea documentatiei tehnice (Calcularea Previziunilor financiare, Calcularea bugetului, Completarea anexelor necesare depunerii proiectului)

  Suport Pana La Aprobare

  Urmarirea evolutiei procesului de analiza si evaluare a dosarului de finantare pana la emiterea documentului de raspuns de catre Finantator.

  Implementare Proiect

  Redactarea procedurilor de achizitii. Depunerea cererilor de rambursare sau plata dupa caz. Suport in vederea eventualelor clarificari primitede la Finantator.

  Raportare Ulterioara

  Redactam raportarile de monitorizare a proiectului pe o perioada de 3 ani, începând cu anul urmator acordarii alocatiei financiare nerambursabile.

  De Euro in Finantari
  0 M
  Proiecte de succes
  0 +
  Societati Infiintate
  0 +
  Clineti Contabilitate
  0 +

  Obtine pana la 300.000 EURO pentru afacerea ta!

  Contact

  Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

  0735 395 646

  WhatsApp / Mobil / Telefon

  contact@uniti.ro

  Solicită consultanță gratuită pentru ideea ta de afaceri.

  Str. Vasile Lascar 143

  Servicii complete de Consultanță Fonduri Europene si contabilitate.