fbpx

Cheltuieli Eligibile ale Programului de Dezvoltare București-Ilfov

Capitolul 1: Cheltuieli pentru Amenajarea Terenului

1.2. Pregătirea terenului
Acestea includ costuri pentru demolări, demontări, dezafectări, defrișări, eliminarea materialelor rezultate, devierea rețelelor de utilități, sistematizări pe verticală, drenaje, și devierea cursurilor de apă.

1.3. Amenajări pentru Protecția Mediului și Restaurare
Cuprind costuri pentru acțiuni de protecție a mediului și refacerea stării inițiale a terenului, inclusiv plantarea copacilor și reamenajarea spațiilor verzi după finalizarea lucrărilor.

Capitolul 2: Cheltuieli pentru Utilitățile Necesare Obiectivului de Investiții

Utilități
Acestea includ alimentare cu apă, canalizare, gaze naturale, energie electrică, agent termic, telecomunicații, precum și costurile pentru racordarea la rețelele de utilități.

Capitolul 3: Cheltuieli pentru Proiectare și Asistență Tehnică

3.1. Studii
Cuprind costuri pentru studii de teren și rapoarte de impact asupra mediului.

3.2. Documentații și Autorizații
Incluzând costurile pentru obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare.

3.3. Expertizare Tehnică
Cheltuieli pentru evaluări tehnice.

3.4. Certificarea Performanței Energetice și Audit
Costuri pentru certificarea energetică și auditul de siguranță rutieră.

3.5. Proiectare
Costuri asociate proiectării.

3.6. Organizarea Procedurilor de Achiziție
Costuri pentru organizarea proceselor de achiziție.

3.7. Consultanță
Cuprinde costuri pentru managementul proiectului, elaborarea cererii de finanțare și planului de afaceri, expertiză contabilă și audit financiar.

3.8. Asistență Tehnică
Incluzând asistență tehnică din partea proiectantului, dirigenție de șantier și coordonare pentru securitate și sănătate.

Capitolul 4: Cheltuieli pentru Investiția de Bază

4.1. Construcții și Instalații
Costuri pentru construirea și extinderea spațiilor de producție și prestări de servicii, inclusiv instalații electrice, sanitare, gaze naturale, încălzire, ventilare, climatizare, telecomunicații, și alte instalații necesare.

4.2. Montaj Utilaje și Echipamente
Costuri pentru instalarea utilajelor și echipamentelor tehnologice.

4.3. Echipamente Tehnologice și Funcționale
Costuri pentru achiziționarea echipamentelor și utilajelor care necesită sau nu montaj, inclusiv echipamente de transport.

4.4. Dotări
Costuri pentru achiziția de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice și birotică.

4.5. Echipamente pentru Economii de Energie
Costuri pentru achiziționarea echipamentelor care utilizează surse regenerabile sau alternative de energie.

4.6. Active Necorporale
Costuri pentru achiziționarea de procese manageriale, brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice și alte active similare.

Capitolul 5: Alte Cheltuieli

5.1. Organizare de Șantier
Cuprind lucrări de construcții și instalații pentru organizarea șantierului și cheltuieli conexe.

5.2. Comisioane și Taxe
Incluzând cote și costuri asociate creditului.

5.3. Cheltuieli Diverse și Neprevăzute

5.4. Informare și Publicitate

Capitolul 6: Cheltuieli pentru Probe Tehnologice și Teste

6.1. Pregătirea Personalului de Exploatare
Costuri pentru instruirea personalului în utilizarea echipamentelor și tehnologiilor.

6.2. Probe Tehnologice și Teste
Costuri pentru execuția probelor, încercărilor, rodajelor și omologărilor prevăzute în proiect.

Capitolul 7: Cheltuieli cu Activități Specifice Priorității de Investiție

7.1. Certificare și Recertificare
Costuri pentru certificarea produselor, serviciilor și proceselor.

7.2. Certificare Sisteme de Management
Costuri pentru certificarea sistemelor de management.

7.3. Activități de Internaționalizare
Cuprind cheltuieli pentru participarea la târguri și expoziții internaționale și activități de marketing asociate.

7.4. Adaptarea Proceselor Tehnologice
Costuri pentru adaptarea proceselor de producție la standardele piețelor de export.